Vilkår

fitworks drives av fitstop DA. Som kjøper av fitworks' programmer har du visse rettigheter og plikter. Det er viktig at du leser punktene under for å kjenne til disse.

Kjøp og betaling
Gjeldende priser for fitworks' tjenester er oppgitt på www.fitworks.no. fitworks kan når som helst endre prisene. Tjenesten faktureres ved hjelp av vanlig giro. Denne mottar du via brevpost sammen med din kostholdsplan og eventuelt treningsprogram. Betalingsfrist er 14 dager fra kjøpsdato. Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr 55,-, og forsinkelsesrente.

Begrensninger
fitworks er ingen medisinsk organisasjon. Vi gir kun råd for og hjelp til et riktigere kosthold. Ditt kostholdsprogram er personlig tilrettelagt på bakgrunn av de opplysninger vi har mottatt fra deg, og kan ikke benyttes av andre.

fitworks retter seg ikke mot barn eller mindreårige. Du må ha fylt 18 år for å delta i et av våre programmer.

Din helse
Dersom du er gravid eller ammer, må du gjøre spesielt oppmerksom på dette ved påmelding. Du kan ikke delta i fitworks' programmer dersom du er syk.

Du er selv ansvarlig for å påse at du er helsemessig skikket til å endre ditt kosthold. Dersom du er usikker, anbefaler vi at du diskuterer med din lege om du kan delta i fitworks' programmer. Dette gjelder særlig dersom du er blitt anbefalt en spesiell diett som ledd i sykdomsbehandling, eller hvis du bruker medisiner utskrevet av lege.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar
fitworks fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå (inklusive direkte eller indirekte skader, så som uteblitt gevinst) som følge av at du følger et av våre programmer. Dette gjelder med mindre fitworks har opptrådt grovt uaktsomt. Under slike forhold svarer fitworks med et beløp som er begrenset oppad til den samme sum som du har betalt for din deltakelse i fitworks' programmer. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov.

Våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Vi kan heller ikke love at du oppnår de mål du har satt deg for kostholdsendringen.

Brudd mot vilkårene
fitworks har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom du bryter med noen bestemmelse i disse allmenne vilkår, eller om fitworks med god grunn mistenker at så er tilfelle.

Avtaletid
Ditt kundeforhold til fitworks gjelder fra den dagen du har fått tilgang til våre tjenester i henhold til din bestilling, og frem og til det tidspunktet varigheten på ditt valgte program utløper. Avtaler kan bare inngås på norsk.

Korrekte opplysninger
Gjennom å bestille program på www.fitworks.no bekrefter du at du oppgir korrekte og komplette opplysninger om deg selv til fitworks (for eksempel om din alder og din helsetilstand).

Opplysninger du oppgir i forbindelse med påmeldingen behandles konfidensielt.

Angrerett
I henhold til norsk lov har du rett til å si opp tjenesten inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §21, 3. ledd). Dersom personlig kostholdsplan er utformet og sendt til deg, vil dette utgjøre minimum kr 350,-. Dersom du benytter angreretten før kostholdsplan er sendt ut, avsluttes tjenesten uten kostnader for deg.

Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes til info@fitworks.no eller per brev til fitworks, c/o fitfactory DA, Totlandsvegen 2, 5224 Nesttun.

Beløp tilgode blir tilbakebetalt innen 30 dager.

Kontakt
E-post: info@fitworks.no
Internett: www.fitworks.no
Brevpost: fitworks, c/o fitfactory DA, Totlandsvegen 2, 5224 Nesttun